sponzori hand

Náš sponzor

ostroj logo

vybavení školní zahrady herními prvky s matematickou tématikou

VZPOMÍNKA NA DUŠIČKY

Vzpomínku zesnulých si s dětmi připomínáme jako vzpomínání na naše milé, kteří již mezi námi nejsou. Návštěvou hřbitovů a rozsvícením svíček uctíváme jejich památku.

PODZIMNÍ RADOVÁNKY

Podzim a jeho typické znaky poznávají děti v tematických blocích. Ke změnám počasí patří také dozrávání podzimních plodů. Rodiče společně s dětmi mnoho podzimních pokladů přinesli do mateřské školy. Na Podzimních dílničkách pak v jednotlivých třídách společně s učitelkami vytvářeli podzimní skřítky, kteří zdobí chodbu mateřské školy. Pro své rodiče děti upekly pravou podzimní buchtu, protože v ní byla jablíčka. Děti si užívaly také pouštění draků, vyjížděly poznávat přírodní krásy do otického lesa nebo ke Stříbrnému jezeru.

MARIÁNSKÝ MĚSÍC V MATEŘSKÉ ŠKOLE

V měsíci říjnu se vždy s dětmi připravujeme na Růžencovou pobožnost tím, že se děti seznamují s postavou Panny Marie. Malují její obrázky, navlékají růžence z přírodnin a nacvičují písně, které pak zpívají na Růžencové pobožnosti v kostele sv. Vojtěcha. Letošní mše byla sloužena 14. 10. 2019, společně s dětmi se na jí zúčastnili také rodiče.

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V NAŠÍ ŠKOLCE

Milý rodiče,

měsíc září je vždy časem, kdy se v mateřské škole sžívají v našich třídních kolektivech děti i paní učitelky. Je to období vytváření třídních pravidel správného chování, ale také mnoha radostných her a pestrých činností, které dětem usnadňují adaptaci, aby se do „své“ školky rády vracely.

V měsíci říjnu nás čekají vycházky a výjezdy do přírody, kde budou děti pozorovat podzimní přírodu a sbírat přírodniny k tvorbě Podzimáčků. Předškolní děti zhlédnou policejní pohádku „Pejsek korálek“. Také se těšíme na společné setkání v kostele sv. Vojtěcha na Růžencové pobožnosti - viz plakát.

 

RŮŽENCOVÁ POBOŽNOST

Milí rodiče, 

také naše MŠ slaví říjen jako Mariánský měsíc. U této příležitosti jsme každoročně vyzváni k vedení dětské růžencové pobožnosti v kostele svatého Vojtěcha.

Děti z naší mateřské školy povedou RADOSTNÝ RŮŽENEC obohacený zpěvem dětských písní v kostele sv. Vojtěcha (Dolní náměstí) v pondělí 14. října 2019 v 17.15 hodin.

 

Bližší informace ohledně účasti dětí a organizace pobožnosti podají pí učitelky ve třídách

NABÍDKA KROUŽKŮ  PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče,

nabízíme Vám ke zvážení nabídku kroužků pro vaše děti vedených lektory v odpoledních hodinách tak, aby nezasahovaly do dopolední výchovně vzdělávací činnosti (viz Školský zákon) a abyste již nemuseli v pozdních odpoledních hodinách docházet do jiných zájmových agentur.

 

Zahájení všech kroužků bude v říjnu, kdy jsou i nově příchozí děti adaptovány na prostředí MŠ.

 

Výběr kroužků pro Vaše dítě vepište do návratky, kterou nám do
23. září 2019 odevzdejte zpět do MŠ, a to pí učitelkám na třídě.

 

Obohacení standardního výchovně vzdělávacího programu o další aktivity

Všechny činnosti, které MŠK organizuje, jsou uskutečňovány ve prospěch dětí. Usilujeme o jejich fyzické a psychické zdraví, o vytváření optimální atmosféry a pohody po celý den.   Od měsíce října probíhají tyto nabídkové zájmové aktivity pro děti:

 

Seznamování s jazykem anglickým- pod vedením pí učitelky Silvie Ullmannové. Lektorka během lekce hovoří s dětmi převážně anglicky. Děti se seznamují se slovíčky z různých tematických oblastí – pozdravy, barvy, počítání, pojmenování osob, zvířat, oblečení, předmětů denní potřeby, typických znaků ročních období apod. Výuka je zpestřena zpíváním jednoduchých anglických písní s pohybem.. Slovíčka si děti osvojují také na obrázkových pracovních listech, které slouží k domácímu opakování.

Termín: pondělí

ANGLIČTINA

 

 

Mini judovede kvalifikovaný trenér Daniel Tatarin

20190226 150349 1600 x 1200

 

  

Judo je nejvhodnější sport pro děti od 4 let. Rozvíjí flexibilitu těla, trénuje orientaci v prostoru, děti se učí správně dýchat, je průpravou pro jiné sporty, neboť učí komplexnímu pohybu od ohebnosti, rychlosti, vytrvalosti až po sílu.

Termín: úterý

Cvičí se 1x týdně 45 minut na měkké žíněnce přímo ve školce. Není potřeba žádná obuv, pouze přezůvky, judo se cvičí naboso, ve sportovním oblečení. Kimono nebude minimálně prvních 5 měsíců potřeba. Následně se cena dětského kimona pohybuje okolo 500 Kč (lze sehnat i levněji bazarové). V jedné tréninkové skupině může být maximálně 16 dětí. Po domluvě je možné přijmout i děti od 3let.

PRO PŘIHLÁŠENÍ VYUŽIJTE PŘILOŽENOU NÁVRATKU A DÁLE SE REGISTRUJTE NA ODKAZE: www.JemnouCestou.cz

Autorské čtení - příběhy zaměřené na mravní a citovou výchovu předčítá paní učitelka Tereza Paverová, babička paní Cilka nebo sestra Filoména v odpoledních klidových činnostech se všemi předškoláky, kteří se budou pravidelně střídat. Po přečtení děti dotvářejí děj a následně kreslí své zážitky.

Termín: středa

 

Hra na flétnu „Veselé pískání a zdravé dýchání“- základy správného dýchání, rytmizování, nasazení tónu, hra podle zjednodušeného notového zápisu. Vede pí učitelka Natálie Dudová   Termín: středa

20181024 152620 1600 x 1200

 

Sportovní gymnastika dětí - vede cvičitelka Agentura Špičková - sportovně gymnastické cvičení, gymnastické sestavy s hudbou.

Termín: čtvrtek

 

 

Keramika - pod vedením pí učitelky Barbory Kuzníkovéhrátky s hlínou, veselé tvoření

k procvičování jemné motoriky a fantazie  Termín: pátek

20181109 144955 1600 x 1200

 

 

Taneční soubor Sedmikrásek- pod vedením pí učitelky Martiny Šimkové. Základem těchto hodin je rozvoj hrubé motoriky – pohybové dovednosti, nápodoba pohybů, rozvíjení vlastní kreativity, fantazie či hudebního nadání. Jednoduchou a hravou formou se děti naučí správnému držení těla a cit pro rytmus, vnímání hudby a prostoru.  Termín: úterý

20181106 144634 1600 x 1200

 

                    

Malí šikulové - tvoření výrobků a modelů podle předlohy (podpora technického vzdělání) pod vedením studentů SŠPU – Štěpána Kuzníka a Tadeáše Lesztliho. Termín: středa 

Kroužek bruslení pro předškoláky na zimním stadionu (pro děti od 5 – 6 let) – chlapci
i děvčata od měsíce října do března, a to každý pátek dopoledne v čase pobytu venku - s doprovodem učitelek MŠ – lekce pod vedením trenérů na zimním stadionu. Brusle
a helmy jsou všem k dispozici, není třeba kupovat.

Termín: pátek  

 

PŘÍPRAVKA – Soptík – pod vedením lektora Tomáše Marka. Tato aktivita je dle stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska jako první seznámení dětí s požární tématikou. Přednost mají předškolní děti. V tomto kroužku se děti seznamují s prací hasičů. Učí se zde, jak se zapojují hadice, učí se požární značky, uzly a jiné. Zkoumají formy hoření, zkoušejí práci s nářadím, cvičí se v kolektivních disciplínách. Zúčastňují se tzv. Festivalu přípravek.

Termín:

Z důvodu služeb lektora v hasičském sboru, bude kroužek probíhat vždy 2 pondělky za sebou a třetí pondělí kroužek nebude. Čas lekcí je prodloužený, čímž je nahrazeno pondělí, kdy kroužek není.

20181022 143158 1600 x 1200

                 

 

Malí Soptíci pod vedením Míši Liberové se děti 3-4leté seznamují s nezákladnějšími poznatky o hasičích a hasičské technice.

Termín: pátek

20181023 151820 1600 x 1200

 

                    

DOPIS RODIČŮM PRO SNADNĚJŠÍ VSTUP DO MŠ

OTEVŘENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY PRO VEŘEJNOST - září 2019

INFORMAČNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

informační schůzky pro rodiče nově nastupujících dětí do mateřské školy od 1. září 2019, budou 28. 8. 2019 v době od 8:00 do 16:00. 

DĚTSKÁ MŠE A NOC ŠKOLNÍCH SKŘÍTKŮ

Mezi poslední akce školního roku patří Dětská mše konaná v kapli v Marianu, kterou velmi působivě slouží Otec Martin. Děti zpívají líbivé písně a slavnostní atmosféru doplňuje krásná hudba houslí a varhan paní Alenky a pana Čecha. Rozloučili jsme se s dětmi, které odcházejí do školy a poděkovali za příznivý průběh uplynulého školního roku. Jsme rádi, že nám sestřičky umožňují využít prostory kaple ke slavnostnímu ukončení školního roku. Nejstarším dětem ještě loučení se školkou mší nekončilo. V mateřské škole si užívaly zábavný program, pochutnávaly si na různých dobrůtkách a po setmění prokázaly velký kus odvahy při hledání pokladu školního skřítka.

viz fotogalerie - Dětská mše

viz fotogalerie - Noc školních skřítků

OLYMPIÁDA

Na školní zahradě vyvrcholil školní olympiádou celoroční projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme spolu se zvířátky“, který zaštiťuje Česká obec sokolská. Děti po celý školní rok plnily společně s učitelkami sportovní úkoly zpracované v manuálech. Po splnění cvičebních aktivit si děti vlepovaly do svých cvičebních deníčků samolepky a největší odměnou byly při ukončení olympiády medaile, pamětní listy a přívěsky sokola. Tento projekt podněcoval děti ke sportovním činnostem a prožívání radosti z pohybu A to se určitě povedlo a proto se hodláme přihlásit do dalšího ročníku tohoto projektu.

viz fotogalerie

Další články...

  1. ŠKOLNÍ VÝLET - červen 2019